Sobotka | Mladějov | Troskovice |  Libošovice | Olešnice | Hrubá Skála |  Karlovice | Kacanovy | Ktová |  Vyskeř | Osek | Dobšín | Branžež | Kněžmost

OÚ - Povinné informace

Pokyn, kde a jak lze podat žádost o informaci nebo opravný prostředek proti rozhodnutí OÚ

I. Obecná část

1. Podávání žádostí o poskytnutí informace Obecního úřadu Kacanovy (dále jen OÚ) i jejich poskytování zaměstnanci OÚ se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen "Zákon") a Metodickým pokynem ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb,. o svobodném přístupu k informacím (dále jen "Metodický pokyn")

2. Text Zákona, Metodického pokynu a Informace o činnosti OÚ jsou přístupné prostřednictvím sítě internet na elektronické adrese http://www.kacanovy.craj.cz

II. Postup při vyřizování žádosti

1. Žádost musí být vyřízena v souladu se zákonem a pravidly uvedenými v Metodickém pokynu. Informaci požadovanou telefonicky poskytuje oslovený útvar OÚ neodkladně, pokud ji má k dispozici. Nemůže-li ji vyřídit, požádá žadatele, aby žádost podal písemně.

2. Písemná žádost je podávána na adresu:
Obecní úřad Kacanovy
Kacanovy
511 01 TURNOV

3. Žádost lze podat prostřednictvím pošty, osobně v podatelně OÚ (viz výše uvedená adresa) nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese: kacanovy@craj.cz.

4. Úhrada nákladů na poskytnutí informací je stanovena v Sazebníku úhrad za poskytování informací. 

III. Nevyhovění žadateli ze strany OÚ

1. Proti rozhodnutí OÚ o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat rozklad ve lhůtách stanovených zákonem na adrese:
Obecní úřad Kacanovy
Kacanovy
511 01 TURNOV

2. Rozklad lze podat pouze písemnou formou. Rozklad musí obsahovat jméno žadatele, adresu, v čem žadatel spatřuje porušení Zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud rozklad tyto údaje neobsahuje nebo není podán písemně, OÚ jej odloží.


Lhůty, stanovené zákonem pro vyřízení

3 dny – po obdržení žádosti úřad sdělí, že věc nepatří do působnosti OÚ a věc se proto odkládá (§14. odst. 3/b)

7 dní – po obdržení žádosti úřad vyzve žadatele k upřesnění žádosti a stanoví mu lhůtu do 30 dnů od doručení výzvy (§14, odst. 3/a)

15 dní – po doruční žádosti úřad vydá informaci (tuto lhůtu lze prodloužit maximálně o 10 dní s tím, že žadatel je o tomto prodloužení informován) (§14, odst. 3/c, odst. 5)

15 dní – po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty k jejímu poskytnutí může žadatel podat odvolání (§15, odst. 4, §16, odst. 1)

15 dní – po uplatnění odvolání rozhodne o odvolání odvolací orgán (§16, odst. 3)


Informační e-mailVytisknout článek

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl | sph.cz