Sazebník úhrad za poskytování informací

Autor: admin <>, Tma: OÚ - Povinné informace, Vydno dne: 23. 06. 2009New Page 3

položka

cena

tisk (ČB)

1 list A4 jednostranný

1,50 Kč

1 list A4 oboustranný

2,50 Kč

ostatní formáty

dle skutčených nákladů

technické nosiče dat

disketa, CDROM, atd.

dle skutečných nákladů

poštovné

 

dle skutečných nákladů

každá započatá hodina práce

 

100,-- Kč

Za zpřístupnění informace ve smyslu zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, se vybírá úhrada pouze za nosiče dat.

Úhrada nákladů za informační služby se nevybírá v následujících případech:
     - náklady za práci nepřekročí 30 minut (vybírá se pouze úhrada za nosiče dat),
     - informace jsou poskytovány orgánům obcí, krajů nebo organizačním složkám státu,
     - nahlížení do Sbírek zákonů ne Sbírek mezinárodních smluv,
     - oprávněná osoba rozhodne o prominutí úhrady za poskytnutí informace.